БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Как паралелната търговия е регулирана?

Член  35 от Договора за Функциониране на Европейския Съюз (ДФЕС/ TFEU) гласи, че са забранени количествени ограничения на износа между държавите-членки, както и всички мерки с еквивалентен ефект. Съдът на Европейския съюз тълкува „мерки с еквивалентен ефект” като всички въведени от държава-членка, които възпрепятстват пряко или непряко, фактически или потенциално, търговията в рамките на ЕС. Чл. 36 от ДФЕС въвежда изключение от забраната на чл. 35, но само ако става дума за закрила на здравето и живота на хората при ясна и точна аргументация.

Няма доказателства за това, че паралелната търговия води до дефицит в страната-износител. Производителите и търговците на едро са задължени по силата на правото на ЕС да гарантират непрекъснатостта на доставките на лекарствени продукти по всяко време. Търговците на едро също имат "задължения за обществени услуги" съгласно националното законодателство и техните кодекси за дейност, според които те са задължени да гарантират достатъчно наличност за своевременната доставка на лекарства в аптеките на местния пазар, преди да предприемат стъпки по продажба за износ.