За медицински лица


Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински лица

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени, съгласно изискванията на ЗЛПХМ, да съобщават на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и на Притежателя на разрешението за употреба всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това, дали лекарственият продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената Кратка характеристика на продукта.


В момента формуляра не е наличен поради технически причини.

Можете да ни пишете на мейл sales@bestamed.com или да се свържете с нас на посочените по-долу телефони.